Kuluncak Ziraat Odası olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kuluncak Ziraat Odası tarafından; Kuluncak Ziraat Odası üye bilgileri online kayıt platformu olan ZOBİS sistemi çerçevesinde sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Kişisel verileriniz, Kuluncak Ziraat Odası tarafından 6964 Sayılı Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Ziraat Odaları Kanunu kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin tarımsal faaliyetlerin kaydedilmesi, analiz edilmesi, istatistik çıkarılması, tarımsal destekleme ve kredilendirme verilerine temel oluşturması ve ulusal tarımsal kayıt sistemlerine kaynak oluşturması amaçları için işlenmektedir. Kuluncak Ziraat Odası olarak, veri sorumlusu sıfatı ile onayınız dahilinde ve 6698 sayılı Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerin yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar ya da teamülen işlenmesi gereken süre kadar ya da projenin kesin sona erme süresine kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; Kuluncak Ziraat Odası, kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan kesin sona erme süresi kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz, Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince veyahut da teamülen işlenmesi gereken süre kadar veya faaliyetlerin kesin sona erme süresine kadar işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verileriniz

Kuluncak Ziraat Odası, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda Kuluncak Ziraat Odası sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer alabilmektedir.

1. Adınız ve soyadınız,
2. Kimlik numaranız, anne ve baba bilginiz,
3. Cinsiyetiniz,
4. Uyruğunuz,
5. E-mail adresiniz,
6. Telefon numaranız,
7. İkamet Adresiniz,
8. Doğum tarihiniz,
9. Eğitim durumunuz,
10. Adınıza kayıtlı arazi varlığı,
11. Kiralama suretiyle kullandığınız araziler,
12. Bitkisel üretim bilgileriniz,
13. Tarımsal üretim bilgileriniz,
14. Tarımsal alet-makine varlığınız

4. Kişisel veri sahibi hakları

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde Kuluncak Ziraat Odası ile iletişime geçebilirsiniz. Kuluncak Ziraat Odasına ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda Kuluncak Ziraat Odası, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.

Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Hasan YILDIRIM (Ziraat Odası Başkanı)
0545 936 1515
ziraat @ kuluncak.gov.tr